Privacy beleid

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk

Introductie
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens, genaamd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van toepassing. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacy beleid is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Identiteit en contact
Maatschap Verwijs-Hollants, huisartsenpraktijk
T.a.v. P.M. Verwijs-Hollants
Rembrandtlaan 227
3362 AG, Sliedrecht

Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). 

De plichten van de huisartsenpraktijk
Maatschap Verwijs-Hollants, huisartsenpraktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via deze website.
 • Alle medewerkers binnen Maatschap Verwijs-Hollants, huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • De huisartsenpraktijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik. In dit kader hebben wij onder meer de volgende maatregelen geïmplementeerd:
  • Een alarmsysteem;
  • Een gesloten camerasysteem;
  • Afgesloten ruimten voor het bewaren van persoonsgegevens;
  • Een beveiligde netwerkverbinding voor de digitale verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Maatschap Verwijs-Hollants, huisartsenpraktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Maatschap Verwijs-Hollants, huisartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Maatschap Verwijs-Hollants, huisartsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Maatschap Verwijs-Hollants, huisartsenpraktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Elke organisatie waarmee wij samenwerken ten behoeve van uw zorgverlening (‘verwerkers’) heeft een verwerkersovereenkomst met ons getekend. In deze overeenkomst hebben wij afspraken gemaakt over zorgvuldig gebruik en passende beveiliging van uw persoonsgegevens.

Toepasselijk recht
Dit privacy beleid, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit privacy beleid, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Dit privacy beleid is niet van toepassing op diensten of websites van derden.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek. Tevens kunt u ook een brief sturen naar Maatschap Verwijs-Hollants, huisartsenpraktijk, Rembrandtlaan 227, 3362 AG te Sliedrecht.
Volledigheidshalve wijzen wij u er tevens op dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor die privacy beleid aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling dit privacy beleid met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

–> Kijk hier voor meer informatie.

–> Klik hier voor een verzoek om inzage medisch dossier.

Versie 1 – Sliedrecht, 25 mei 2018

Terug naar boven